ועדת הכלכלה תדון מחר בהצעת החוק "עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה", ביוזמת סגנית שר התמ"ת אורית נוקד, לקראת קריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. נוקד: "קיים צורך אמיתי באישורו של החוק על מנת לקבוע כללים ברורים וקבועים בכל הנושא של שרותי הרפואה הפרטיים. יום הצרכנות הבינלאומי שיצוין מחר הוא הזדמנות מצוינת להעלות לסדר היום הציבורי את הצעת החוק, שבאה להגן בעיקר על אוכלוסיות מוחלשות כמו קשישים ועולים שזקוקים להשגחה וטיפול רפואי"

מטרתה של הצעת החוק הינה הסדרת זכויות הצרכנים, בדרך כלל קשישים וחולים, הנקשרים בעסקה מתמשכת לרכישת שירותי רפואה, לרבות התקנת לחצני מצוקה, התקנת מכשיר א.ק.ג, הזמנת אמבולנסים ועוד. יצויין כי מדובר בעסקה, לגביה קיימות תלונות רבות המעלות חשש להטעיה וניצול חולשתם של הצרכנים הנקשרים בה, לרבות הפעלת לחץ שיווקי אגרסיבי. העסקה נעשית עם אוכלוסיה של קשישים או חולים הנזקקים למעקב וטיפול רפואי תמידי, החוזים הינם חוזים אחידים שאינם ניתנים למשא ומתן וכמו כן, מדובר בשירות, שעבור אוכלוסיית היעד כאמור, נחשב שירות חיוני עד כדי תלות בו.

יוזמת ההצעה, "סגנית שר">סגנית שר התמ"ת "אורית נוקד">אורית נוקד אומרת כי "קיים צורך אמיתי באישורו של החוק על מנת לקבוע כללים ברורים וקבועים בכל עניין שרותי רפואה הפרטיים. יום הצרכנות הבינלאומי שיצוין מחר הוא הזדמנות מצוינת להעלות לסדר היום הציבורי את הצעת החוק, שבאה להגן בעיקר על אוכלוסיות מוחלשות ועולים שזקוקים להשגחה וטיפול רפואי". עוד אומרת נוקד כי בהיותה יו"ר השדולה למען הגמלאים, היא קיבלה תלונות רבות על ניצול ומצוקה של קשישים בתחום זה ולכן החליטה להילחם בתופעה.

עיקרי החוק:

  • על מנת למנוע הטעית הצרכן, מוצע לקבוע כי העסקה תהיה בחתימה על חוזה בכתב. כמו כן מוצע לקבוע כי העוסק ימסור לצרכן, עד למועד חתימת החוזה, טופס גילוי שיימסר בנפרד מהחוזה ובו יפורטו התנאים המהותיים של העסקה כגון, פרטי העוסק, פירוט השירותים, המכשירים והציוד הכלולים בעסקה, לרבות פריסתם וזמינותם.
  • מוצע להעניק לצרכן המתקשר בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה זכות לבטל את העסקה בתוך 30 ימים מיום החתימה על החוזה או מהיום שבו אישר הצרכן את קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר. בחר הצרכן לבטל את החוזה כאמור, העוסק לא יגבה ממנו דמי ביטול כלשהם.
  • אחת הבעיות המרכזיות בתחום היא החתמת הקשישים והחולים על חוזים ארוכי טווח, לתקופה של 3 עד 5 שנים, ללא אפשרות לסיים את ההתקשרות בין הצדדים או לחלופין סיום ההתקשרות תמורה תשלום "קנס" כספי גבוה עד כדי תשלום מלוא התמורה. לכן, מוצע כי במקרה שהעוסק מחתים את הצרכן על עסקה לתקופה קצובה ואשר לא ניתן להשתחרר ממנה בכל עת בהודעה מוקדמת, הזמן הסביר לכבילת הצרכן לא יעלה על שנה אחת.
  • עוד מוצע לקבוע כי הארכת העסקה תהיה הארכה בכל פעם לתקופה נוספת של חצי שנה ובלבד שלא ישונו תנאי העסקה. אם ישונו תנאי העסקה העוסק יחויב לקבל הסכמה מפורשת של הצרכן.
  • מוצע כי בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה שנעשתה באמצעות כרטיס אשראי, המנפיק לא יחייב את כרטיס הצרכן בסכום המחייב לפני שחלפו 30 ימים מהיום שבו הופקד בידיו מסמך המעיד על עסקה בין הצרכן לעוסק.
  • קיימות תלונות רבות לפיהן כאשר חולה נפטר, מסרבת החברה לסיים את ההתקשרות בטענה כי בן הזוג או יורשיו ממשיכים להיות קשורים בעסקה ומחויבים לשלם את תמורתה. לפיכך מוצע לקבוע התניה בחוזה הקובעת במפורש או במשתמע כי לאחר פטירת הצרכן או מעבר לדיור מוגן או בית אבות או אשפוז סיעודי, יחולו החיובים על אדם אחר, לא יהיה תוקף ויראו את החוזה מאותו מועד כבטל מאיליו.