SudaneseRefugeesהממשלה החליטה למשוך את חוק המסתננים מסדר יומה של הכנסת. הצעת חוק המסתננים היא הצעת חוק רחבת היקף שקובעת, בין היתר, עונשי מאסר ארוכים מאוד (עד 20 שנה) על מי שמוגדר בחוק כ"מסתנן" לגבולות ישראלועל ישראלים שמסייעים לו בשהייה בישראל. מדובר בהצעה שנועדה לפעול כנגד פליטים שמגיעים לישראל דרך גבול מצרים, בעיקר מאפריקה, וכנגד פעילי הארגונים החברתיים שמסייעים להם

ח"כ דב חנין, שהוביל את ההתנגדות להחלטה, בירך על ההחלטה ואמר: "הצעת חוק ההסתננות הייתה הצעה מסוכנת, אנטי דמוקרטית וחשוכה. אילו היה נחקק היה החוק כתם שחור בספר החוקים של ישראל. אין לי אלא לברך על ההתעשתות המאוחרת של הממשלה שנמנעה מהבושה שחוק כזה היה ממיט עלינו. אנו אשר יודעים פליטות מהי, לא נוכל לסבול שבמדינתנו יחוקקו חוקים אכזריים כאלה".

ח"כ חנין הוסיף ואמר כי:"אני מבקש להביע את הערכתי הגדולה לכל הארגונים החברתיים, הפעילים ואנשי המצפון, שהתגייסו למען הפליטים והתמידו במאבק נגד החוק ולמען חברה צודקת ואנושית בישראל. ההצלחה במאבק הזה צריכה לעודד אותנו להמשיך במערכה למען מדיניות כוללת ואנושית ביחס לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל".

כמו כן, בימים אלו מקדם ח"כ חנין שורה של חוקים שמטרתם הסדרת מעמדם החוקי של הפליטים ומימוש האמנות הבינלאומיות בנושאי פליטים עליהן חתומה ישראל. בין הצעות החוק: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי לילדים שאינם תושבים והצעת חוק זכויות הפליט.