מליאת הכנסת אישרה השבוע בקריאה שנייה ושלישית את חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה)(הוראות השעה), תשע"א – 2011 לפיו יינתן פטור ממס שבח גם במכירת דירת מגורים שאינה דירת מגורים מזכה

בשל העלייה המשמעותית במחירי הדיור בשנים האחרונות ובניסיון להשפיע על מגמה זו בשוק הדיור בטווח הקצר, החליטה הממשלה על מספר צעדים שיגדילו את היצע הדירות למגורים ובכך יסייעו להוזלת מחירי הדירות.

לדברי יהודה נסרדישי, מנהל רשות המסים, כיום ישנן עשרות אלפי דירות בכל הארץ שייעודן למגורים, אך בפועל משמשות למשרדים (משרדי עו"ד, רו"ח, ועסקים). דירות אלו, לא זכאיות במכירתן לפטור ממס שבח על פי חוק מיסוי מקרקעין אלא אם יוסב בהם השימוש בפועל למגורים למשך תקופה של 4 שנים לפני מכירתן. דירות אלו מקטינות אפקטיבית את היצע הדירות למגורים בעיקר בערים הגדולות.

החוק שאושר במליאת הכנסת,יאפשר לבעל דירה שאינה דירת מגורים מזכה כאמור, ליהנות מפטור ממס שבח אם תימכר במהלך התקופה שמיום 1.8.11 ועד ליום 30.6.13.

כמהלך משלים ועל מנת להבטיח את הגדלת ההיצע למגורים דווקא, נקבע שרק אם הוסב השימוש בדירה בשנתיים הרצופות שלאחר רכישתה יהיה הרוכש זכאי לחישוב מס הרכישה לפי מדרגות המס הקבועות לדירת מגורים. אם לא יעשה שימוש למגורים בפועל בתקופה כאמור לאחר רכישתה, יחוייב הרוכש במס רכישה בשיעור של 15% משווי המכירה. צעד זה עשוי להוסיף אלפי יח"ד באזורי הביקוש בתקופת מתן ההטבה.

פטור ממס עד שלוש פעמים בלבד

פטור מלא או חלקי עפ"י הוראה זו לא יינתן למוכר אחד יותר משלוש פעמים בתקופת הוראת-השעה.

לעניין זה, יבואו במניין הפטורים גם פטורים אחרים שניתנו במכירת דירה/ות מגורים מזכה/ות אחרות, כך שאם קיבל המוכר פטור ממס, מלא או חלקי, לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין (הוראות השעה), תשע"א- 2011 או לפי הוראות סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, יובא הפטור האמור במניין לעניין חוק זה.

כמו כן יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים למעט ילדים נשואים - כמוכר אחד(הכללים שחלים על התא המשפחתי נותרו ללא שינוי) .

תקרת הפטור - במכירת דירה שאינה דירת מגורים מזכה כאמור, יינתן הפטור עד לתקרת שווי של 2,200,00 ₪ לכל דירה. התמורה שמעבר לתקרת הפטור האמורה תחויב במס שבח.

שלילת הזכאות לפטור - הפטור לא יחול במקרים הבאים:

הדירה התקבלה בידי המוכר בלא תמורה בתקופה שמיום ג' בסיוון התשע"א (5 ביוני 2011) עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013); המכירה הינה ל"קרוב" כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין (הוראת השעה).

לא נקבע בהסכם המכירה כי על הדירה לשמש למגורים במשך שנתיים רצופות לפחות וכי לרוכש ידוע כי יחויב בתשלום מס רכישה בשיעור של 15%, אם לא יתקיים תנאי המגורים כאמור.

יודגש כי מטרת החקיקה היא כי מיד בסמוך לרכישת הדירה יוסב השימוש בה למגורים ועל כן נקבע כי רוכש אשר רכש דירה כאמור, ולא הסב את השימוש בה למגורים במשך שנתיים רצופות לפחות מתום 6 חודשים ממועד קבלת החזקה או מתום שנה מיום הרכישה, לפי המוקדם, ישלם מס רכישה בשיעור של 15% משווי המכירה

כתמריץ נוסף למכירה בתקופה הקובעת של דירות מגורים תוקן סעיף 49ב(1) לחוק חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963‏, ונקבע שהחל מיום 1 בינואר 2013 ועד ליום ה- 1 בינואר 2021 יצטרך מוכר דירת מגורים מזכה שאיננה דירתו היחידה להמתין תקופה ארוכה יותר של 8 שנים במקום 4 שנים כדי להיות זכאי לפטור בין מכירה אחת למכירה אחרת.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS