Nitzan_horovitz_smallבנוכחות מבקר המדינה, השופט מיכה לינדנשטראוס, קיימו ועדות החינוך וביקורת המדינה בכנסת, דיון משותף על ההפרדה והאפליה בין תלמידים אשכנזים ומזרחים בבתי ספר חרדיים, ועל סירוב של בתי הספר החרדיים של אגודת ישראל לקבל תלמידים מזרחיים. ח"כ ניצן הורוביץ ממרצ תקף בחריפות: "אפליית הילדים המזרחיים בבתי הספר החרדיים היא ביזיון למדינת ישראל". הדיון התקיים בעקבות מקרים קשים של אפליית תלמידים ממוצא מזרחי בחינוך החרדי, ותופעות מבישות כגון הקמת גדר בחצר בית ספר חרדי כדי שתלמידות מזרחיות לא יתרועעו עם תלמידות אשכנזיות בהפסקה. ובעקבות האירועים בבית שמש בה הושבתו הלימודים עקב התנגדות לקבל תלמידים מזרחיים.

בדיון הוצג מסמך של מחלקת המחקר של הכנסת שהציג תלונות קשות בגין אפליה עדתית. המסמך קובע כי למשרד החינוך אין בסיס מידע ונתונים המאפשר לו לפקח כיאות על המתרחש בבתי הספר החרדיים ואין לו כמעט פקחים העוסקים בכך.בדיון השתתפו גם הורים לתלמידים מזרחיים שהעידו בעבר על אפליית ילדיהם בבתי הספר החרדיים, ועל עוגמת הנפש שנגרמה לילדים בשל כך.

ח"כ הורוביץ הביע שאט נפש מהגזענות הבוטה שנחשפה במערכת החינוך החרדית. "בושה וחרפה שבמדינת ישראל בשנת 2009, מתנהלים מוסדות חינוך, במימון המדינה, על-פי קריטריונים של מוצא עדתי, ומתייחסים לילדות וילדים מזרחיים כנחותים וחסרי ערכים, וכמי שפסולים במגע עם תלמידים אשכנזים".

"היחס המשפיל והמפלה כלפי התלמידים המזרחיים צריך לזעזע כל אדם בישראל. המשך ההפרדה הגזעית במערכת החינוך החרדית, בחסות המדינה ובמימונה המלא, הוא ביזיון נורא שאסור שיתקיים. שורש הבעיה הוא בעצם קיומם של זרמי חינוך נפרדים, בהם יש אפליה בקבלת תלמידים, אין שום לימודי ליבה, ואין מעניקים כלים לתלמידים לרכוש השכלה ומקצוע. הפתרון הוא בחיזוק החינוך הממלכתי, על חשבון הזרמים הסקטוריאליים".

ח"כ הורוביץ קרא למבקר המדינה לבדוק תופעות של גזענות ואפליה בכל הזרמים של מערכת החינוך בישראל, כולל בבתי הספר הממלכתיים, כדי לעקור זאת מן השורש אחת ולתמיד.